Poženi poletje

Izžrebanci nagradne igre »POŽENI POLETJE«:
KATARINA BREZIGAR
NEJC DUNGOV
NATAN NOVAK
GAJA ČEBRON
MARKO ZAGORC
NIKA UŠAJ
LAORIN KABASHI
LEONISA HAZIRAJ
ŽIGA GERBEC
VITA BABIČ
ALIŠA ŠEMROV
NEVENA ARSENIČ
LANA ŠTEFANČIČ
ALEKS KRAPEŽ
IVAN MITKOV
TIAGO SUŠNIK
URŠA PAHOR
KIMETE FONIQI
TAJA IPAVEC
URBAN VIDMAR

Čestitke vsem nagrajencem!
objavljeno 28.6.2021

POŽENI POLETJE

E-kolesa se po uspešni novoletni akciji ponovno selijo na Bevkov trg. Za uvod v poletje boste lahko kolesarili in sodelovali v žrebu za praktične nagrade. Namen akcije je promocija zdravega načina življenja za vse generacije, promocija kolesarjenja kot trajnostne mobilnosti ter promocija Goriške kot rajske destinacije za kolesarje.

Kolesarjenje je BREZPLAČNO in bo možno vsak dan od 18. 5. 2021 do 13. 6. 2021.

Obiskovalci, ki bodo odkolesarili vsaj 20 minut bodo prejeli nagradni kupon za sodelovanje v žrebu za praktične nagrade.

Kolesarjenje bo možno le ob upoštevanju vseh veljavnih priporočil NIJZ.PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »POŽENI POLETJE«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »POŽENI POLETJE« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Mladinski center Nova Gorica, Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica, ID za DDV SI36518433 (v nadaljevanju »organizator«).

2. Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja in sodelovanja v nagradni igri »POŽENI POLETJE«.

Namen nagradne igre je promocija zdravega načina življenja za vse generacije, promocija kolesarjenja kot trajnostne mobilnosti ter promocija Goriške kot rajske destinacije za kolesarje.

Nagradna igra traja od dne 18. 5. 2021 do dne 13. 6. 2021.

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.e-hisa.si/pozeni-poletje

3. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe (v nadaljevanju »udeleženci«), ki bodo v času trajanja nagradne igre z najmanj 20 minutnim neprekinjenim kolesarjenjem pridobile en kupon. Vsak udeleženec lahko večkrat odkolesari 20 minutni interval in tako sodeluje v žrebu z dodatnimi kuponi.

Pri žrebanju bodo upoštevani izključno pravilno izpolnjeni nagradni kuponi, oddani do vključno 13. 6. 2021 v za to namenjen nabiralnik, ki se nahaja ob kolesih. Kupone bo mogoče oddajati v skrinjico le v času obratovanja e-koles.

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec zaveže, da bo spoštoval pravila nagradne igre. Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko udeleženec večkrat sodeluje v nagradni igri, vendar je vsak udeleženec lahko le enkrat izžreban in dobi le eno izmed praktičnih nagrad. Nepravilno izpolnjenih, nepopolnih ter prepozno oddanih nagradnih kuponov organizator ne bo upošteval v zaključnem žrebanju.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov. Soglasje se poda s podpisom polnoletne osebe na nagradni kupon.

4. Nagradni sklad

V okviru te nagradne igre bo organizator podelil praktične nagrade.

5. Izbor nagrajencev, obveščanje in prevzem nagrad

Žreb nagrad

Nagradno žrebanje se bo izvedlo najpozneje do 31. 6. 2021 na sedežu organizatorja in ne bo javno.

Seznam nagrajencev bo objavljen najpozneje v 7 (sedmih) dneh po žrebanju na spletnih straneh in ostalih komunikacijskih kanalih organizatorja. Nagrajenci bodo o nagradah in postopku prevzema obveščeni pisno po e-pošti najpozneje v sedmih delovnih dneh po zaključku žrebanja. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča.

Vsak dobitnik oz. izžrebanec se mora javiti v roku 7 dni od prejema obvestila, drugače ni več upravičen do dobitka. Če posameznik nagrade ne prevzame v roku, se šteje, da se odpoveduje nagradi.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri.

6. Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Varstvo osebnih podatkov

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si. Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek in e-naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen. Hkrati se strinja z vpisom med prejemnike e-novic.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

  • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
  • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
  • podelitve nagrad;
  • udeleženec nagradne igre se s prijavo strinja s prejemanjem e-novic o dogodkih Mladinskega centra Nova Gorica, e-hiše, hiše poskusov in Ekscentra, vozlišča ustvarjalnih praks. Udeleženec se lahko od prejemanja e-e-novic kadarkoli odjavi s pisnim zahtevkom na info@mc-novagorica.si ali na info@e-hisa.si.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@mc-novagorica.si ali info@e-hisa.si.

Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.mc-novagorica.si/wp-content/uploads/2020/11/Politika-varstva-osebnih-podatkov.pdf, vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si.

8. Odgovornost

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo in poškodbe, ki bi izvirale iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O morebitni prekinitvi nagradne igre bo organizator obveščal prek svojih komunikacijskih kanalov (spletne strani e-hiše in Mladinskega centra Nova Gorica ter prek družabnih omrežij). V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

10. Reševanje sporov

Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

11. Končne določbe

S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na www.e-hisa.si/pozeni-poletje.

Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na www.e-hisa.si/pozeni-poletje.

Nova Gorica, maj 2021


Pridržujemo si pravico do sprememb programa in urnika, odpovedi ali predčasne prekinitve akcije!


Poženi poletje - plakat

Prijava na e-hišine novice

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v e-hiši?
Za vse, ki želite spremljati, kaj se bo dogajalo pri nas in kaj
počnemo, smo pripravili e-novice, ki jih pošljemo na vaš e-naslov.

*obvezna polja